Skoč na Hlavné menu | Navigáciu | Hlavný obsah

Obec Kaplna

oficiálne stránky obce
Momentálne sa nachádzate v: Domov » Školstvo » Materská škola


Materská škola Kaplna

materská škola Kaplna

Fotogaléria materskej školy 2012

Fotogaléria materskej školy 2011

Fotogaléria materskej školy 2010

Fotogaléria materskej školy 2009

MATERSKÁ  ŠKOLA  KAPLNA 174  

okr. Senec, 900 84

"Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok. Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote."

Materská  škola  je  umiestnená  v  poschodovej účelovej  budove. Prízemie školy tvorí  vstupná hala, šatňa, umyvárňa, chodba, jedáleň, kuchyňa s príslušnými priestormi a  miestnosť  s príslušenstvom  pre  prevádzkových  zamestnancov. Na poschodí sú umiestnené dve triedy so spálňami, umyvárňami, účelové priestory pre personál, zborovňa  a  riaditeľňa. Poschodie  s prízemím  spája vnútorné schodište. V suteréne sa  nachádza  kotolňa, sklad  CO, skladové  miestnosti  s  príslušenstvom a telocvičňa. Pri škole  je veľká  školská  záhrada so zeleňou, s pieskoviskom, s oddychovými  kútikmi ( 3 drevenými domčekmi - "O 3 prasiatkach", 1 dreveným vláčikom, ktoré slúžia pre deti ako ochrana pred slnečným žiarením a tiež ako relaxačné miestnosti pri hravej činnosti, ale sú vhodné aj na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Personálne obsadenie školy 

Riaditeľka MŠ: Kvasničková  Eva ( t. č. MŠ 033/6455129)

Triedna učiteľka 1. triedy ( 2,5 - 4 ročné deti ):
Holeková  Mária

Triedna učiteľka 2. triedy ( 4 - 6 ročné deti ):
Kösziklová  Gabriela

Školníčka: Štrbíková Viktória
Vedúca ŠJ: Eva Izakovičová
Hlavná kuchárka: Gyirbáková Terézia

Náš dlhoročný cieľ:

,, Šťastné deti a spokojní rodičia ! "

V našej výchovno-vzdelávacej činnosti  sa  zameriavame  na  plnenie  cieľov    Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) ISCED O  a  ŠkVP ,, Šťastné deti a spokojní rodičia"

 • ciele tvorivo-humanistickej školy – predprimárne vzdelávanie
 •  preferovanie individuálneho prístupu k Vašim deťom
 •  výchova k zdravému životnému štýlu
 •  priateľský vzťah k dieťaťu, snaha chápať ho a chrániť
 •  intenzívna  príprava detí do 1. ročníka  ZŠ
 •  spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Senci
 •  spolupráca s Logopedickou poradňou v Senci a v Modre
 •  možnosť poldennej dochádzky do MŠ
 •  každý deň prežitý v radostnej atmosfére v rozprávkovom prostredí MŠ
 •  MŠ, kde nie je núdza o úsmev, lásku a pohladenie Vašich detí

Naša materská škola ponúka rôzne aktivity: - tradičné a netradičné

 • krúžkovú činnosť – výtvarný krúžok „Myslieť rukami“, dramatický krúžok „Hráme sa slovom a  pohybom“, hudobno-pohybový krúžok  „Tanec v srdci“,  environmentálny krúžok  „Malí skúmatelia“
 • výlety do prírody, návšteva divadla, koncertov, kúzelníka, knižnice
 • návšteva príslušníkov polície a hasičov
 • športové a kultúrne akcie ( MDD, Karneval, Deň matiek, Deň otcov, Tvorivé dielne, Úcta k starším, Posedenie pod jedličkou, Indiánsky deň – hľadanie pokladu, Letná a Zimná olympiáda, Škôlkarsky ples rodičov, Zdravý týždeň v MŠ, Týždeň radosti, Rozlúčka s predškolákmi, .....)
 • spolupráca s rodičmi - spoločné školské a mimoškolské akcie
 • spolupráca so ZŠ s MŠ v Báhoni, v Igrame, s ObÚ, ZO Jednoty dôchodcov  a  ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Kaplne, aj v  Bratislave, s LPR, so SČK, s MPC v Bratislave, so SPV v Bernolákove ...

Svojím zameraním a aktivitami sa snažíme plniť ciele vyplývajúce z projektov ,,Škola podporujúca zdravie“, „Adamko hravo, zdravo“, „Bezpečnosť predškoláka - Bezpečko“, „Evička nám ochorela“, „Zdravý úsmev“, „Vetíčko pre Vaše zlatíčko“, „Kaplnčanom sa byť oplatí“ a „Tvorivé dielne“.

 

Back to top